[Mulit-culture News] Mobile driver’s license issued from today: Foreigners can also get it < English(영어) < 다문화뉴스 < 기사본문 - 중부일보 - 경기·인천의 든든한 친구 (joongboo.com)

[다문화뉴스] 외국인도 모바일 운전면허증 발급받을 수 있다

오늘부터 전국 모든 운전면허시험장 27곳과 경찰서 258곳에서 모바일 운전면허증을 발급한다.

외국인도 외국인 등록증과 국내 운전면허증을 소유하고 있으며 본인 명의로 국내 이동통신사에 가입된 휴대전화가 있다면 모바일 운전면허증을 발급받을 수 있다.

모바일 운전면허증은 도로교통법에 따라 개인 스마트폰을 통해 발급받는 운전면허증으로, 소지하고 있는 플라스틱 면허증과 같은 법적 효력을 지닌다.

공공기관, 금융기관, 렌터카, 병원, 편의점 등 현행 운전면허증이 사용되는 모든 곳에서 모바일 운전면허증을 사용할 수 있다. 비대면 계좌개설, 온라인 민원신청 등을 이용할 때에도 활용할 수 있다.

모바일 운전면허증은 안전성 확보를 위해 본인 명의의 1개의 스마트폰을 통해서만 발급받을 수 있다.

모바일 운전면허증을 발급받으려면 가까운 운전면허시험장 또는 경찰서 민원실을 방문해 신청하면 된다..

모바일 운전면허증을 발급받는 방법은 2가지가 있으며 IC(집적회로)칩 운전면허증으로 교체 후 발급받는 방법과 운전면허시험장에서 제공하는 QR코드를 통해 발급받는 방법 중 선호에 따라 선택하면 된다.

IC 면허증으로 발급받으려면 현재 소지하고 있는 플라스틱 운전면허증을 IC칩이 내장된 IC 운전면허증으로 교체해야 한다. 교체 비용은 1만3천 원이다. 분실 시 기관 재방문 없이 IC 면허증으로 재발급이 가능하다.

QR코드를 활용해 모바일 운전면허증을 발급받을 때 소요되는 비용은 1천 원이다. 다만 분실 후 재발급받기 위해서는 운전면허시험장에 다시 방문해야 한다.

이세용기자

 

[Mulit-culture News] Mobile driver’s license issued from today: Foreigners can also get it

Starting today, all 27 driver's license test centers and 258 police stations across the country will issue mobile driver's licenses.

Foreigners can also obtain a mobile driver's license if they have an alien registration card, a domestic driver's license, and a mobile phone registered with a domestic mobile operator.

A mobile driver's license is issued through a personal smartphone and has the same legal effect as the plastic license drivers possess.

Mobile driver's licenses can be used in public institutions, financial institutions, car rentals, hospitals, convenience stores, and wherever current driver's licenses are used. It can also be used for non-face-to-face account opening and online applications for civil complaints.

A mobile driver's license can only be issued through one smartphone in your name to ensure safety.

In order to get a mobile driver's license, drivers need to visit the nearest driver's license test center or police station and apply.

There are two ways to get a mobile driver's license. Drivers can obtain a mobile driver’s license by replacing their current plastic driver's license with an IC (integrated circuit) chip driver's license and getting it in conjunction with their smartphone. Or drivers can also obtain a driver's license through the QR code provided by the driver's license test center.

In order to be issued with an IC license, drivers must replace the plastic driver's license they currently have with an IC driver's license with an integrated IC chip. The replacement cost is 13,000 won. In case of loss, an IC license can be reissued without revisiting the institution.

The cost to obtain a mobile driver's license using a QR code is 1,000 won. However, in order to get a reissue after losing it, drivers must visit the driver's license test center again.

By Seyong Lee

 

 

[多文化新聞] 手機駕照即日起發放:外國人也能拿到

即日起,全國27個駕照考點、258個派出所全部發放移動駕照。

外國人如果持有外國人登錄證、國內駕照、在國內移動運營商註冊的手機,也可以獲得手機駕照。

移動駕駛執照是通過個人智能手機簽發的,與塑料駕照司機具有相同的法律效力。

移動駕照可用於公共機構、金融機構、汽車租賃、醫院、便利店等使用現有駕照的場所。也可用於非面對面開戶及網上民事投訴申請。

移動駕駛執照只能通過一部智能手機以您的名義簽發,以確保安全。

為了獲得移動駕駛執照,駕駛員需要前往最近的駕駛執照考試中心或警察局併申請。

有兩種方法可以獲得移動駕駛執照。駕駛員可以通過將當前的塑料駕駛執照替換為 IC(集成電路)芯片駕駛執照並將其與智能手機一起獲得來獲得移動駕駛執照。或者司機也可以通過駕照考試中心提供的二維碼獲取駕照。

為了獲得 IC 駕照,司機必須用集成 IC 芯片的 IC 駕照替換他們目前擁有的塑料駕照。更換費用為13,000韓元。萬一遺失,無需重新訪問機構即可補發IC許可證。

使用二維碼獲得移動駕駛執照的費用為 1,000 韓元。但是,為了在丟失後補發,駕駛員必須再次訪問駕駛執照考試中心。

本报记者 李世容


[đa văn hoá tin tức] Giấy phép lái xe di động được cấp từ hôm nay: Người nước ngoài cũng có thể lấy bằng

Bắt đầu từ hôm nay, tất cả 27 trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe và 258 đồn công an trên cả nước sẽ cấp giấy phép lái xe lưu động.

Người nước ngoài cũng có thể lấy bằng lái xe di động nếu họ có thẻ đăng ký người nước ngoài, bằng lái xe trong nước và điện thoại di động đã đăng ký với nhà khai thác di động trong nước.

Giấy phép lái xe di động được cấp thông qua điện thoại thông minh cá nhân và có hiệu lực pháp lý tương tự như bằng lái xe bằng nhựa.

Giấy phép lái xe di động có thể được sử dụng trong các tổ chức công cộng, tổ chức tài chính, cho thuê xe hơi, bệnh viện, cửa hàng tiện lợi và bất cứ nơi nào bằng lái xe hiện tại được sử dụng. Nó cũng có thể được sử dụng để mở tài khoản không gặp mặt và các ứng dụng trực tuyến cho các khiếu nại dân sự.

Bằng lái xe di động chỉ có thể được cấp thông qua một điện thoại thông minh do bạn đứng tên để đảm bảo an toàn.

Để có bằng lái xe lưu động, người lái xe cần đến trung tâm sát hạch bằng lái xe hoặc đồn cảnh sát gần nhất và nộp hồ sơ.

Có hai cách để lấy bằng lái xe di động. Người lái xe có thể lấy bằng lái xe điện thoại di động bằng cách thay bằng lái xe bằng nhựa hiện tại bằng bằng lái chip IC (mạch tích hợp) và lấy bằng cùng với điện thoại thông minh của họ. Hoặc các tài xế cũng có thể lấy bằng lái xe thông qua mã QR do trung tâm sát hạch cấp bằng lái xe.

Để được cấp bằng IC, người điều khiển phương tiện phải thay bằng lái bằng nhựa đang có bằng bằng lái IC có gắn chip IC. Chi phí thay thế là 13.000 won. Trong trường hợp bị mất, giấy phép vi mạch có thể được cấp lại mà không cần đến cơ sở đào tạo lại.

Chi phí để có bằng lái xe di động sử dụng mã QR là 1.000 won. Tuy nhiên, để được cấp lại sau khi bị mất, các lái xe phải đến trung tâm sát hạch bằng lái xe lại.

Seyong Lee

출처 : 다문화뉴스 < 기사목록 - 중부일보 - 경기·인천의 든든한 친구 (joongboo.com)

 

중부일보 - 경기·인천의 든든한 친구

깊이가 다른 지역신문- 경기·인천 대표 지역종합 일간지 중부일보

www.joongboo.com